Försvarets Radioanstalt

Försvarets Radioanstalt (FRA) är en civil myndighet som har sitt huvudkontor på Lovön utanför Stockholm. Försvarets Radioanstalt utför olika uppgifter åt sina uppdragsgivare. Bland uppdragsgivare finner du Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen samt statliga myndigheter och statligt ägda bolag för att nämna några. Myndigheten är uppdelad i fyra olika avdelningar: signalunderrättelse, cyberverksamhet, teknik och verksamhetsstöd. Det finns även ett ledningsstöd som står till myndighetsledningens tjänst med bland annat planering. De två huvudsakliga uppgifterna som FRA utför är signalunderrättelseverksamhet och informationssäkerhet. Signalunderrättelseverksamheten fokuserar på utländsk underrättelse för att bistå den försvars-, säkerhets- och utrikespolitik som Sverige bedriver. Denna verksamhet innefattar områden som främmande länders militära förmåga, internationell terrorism, stöd åt svensk militär utomlands samt uppgifter om massförstörelsevapens spridning i utlandet. Signalspaningen som sker i detta sammanhang måste ges tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen och genomgå en fortlöpande granskning av Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet). Enligt lag lyder FRA under ett förbud att signalspana i fall där avsändare och mottagare befinner sig inom Sveriges gränser. En annan myndighet som arbetar med att granska FRA är Datainspektionen. I första hand sysslar de med kontroll av hur hanteringen av personuppgifter sker. Ytterligare granskning sker av Signalspaningskommittén som har observerat integritetsskyddsperspektivet under signalspaning. Informationssäkerhetsarbetet utgår ifrån uppdraget att höja den informationssäkerhet som är nödvändig i svenska verksamheter med viktig samhällsfunktion. Detta kan bland annat ske med kontroller och tester för att hitta sårbarhet i IT-system. Uppdraget leder till att statlig myndighet eller viktig infrastruktur ges assistans för att kunna ta medel till förbättring. Till skillnad från signalunderrättelseverksamheten som har en internationell profil arbetar avdelningen för informationssäkerhet med nationella frågor i ett säkerhetsperspektiv. Försvarets Radioanstalt får även med regeringens tillstånd delta i internationellt samarbete enligt SFS 2008:717 9§.

(Visited 115 times, 1 visits today)