Kameraövervakningslagen – integritet kontra brottsprevention

Kameraövervakningslagen - allseende ögon i taket

Det finns många aktuella frågor att diskutera i samhället. Men brott och straff har alltid intagit en särskilt viktig position. Så är fallet även idag när den grova brottsligheten har sjunkit till rekordlåga nivåer – om man lyssnar på experterna inom ämnet, vill säga, och inte bara läser dagstidningar. Idag förs även mycket diskussioner om integritet och statens ingrepp i människors privata sfärer. FRA-lagens tillkomst var en av många aktuella frågor inom detta ämne, Brister vid polisens kameraövervakning är en annan. Det har inte varit särskilt vanligt att polisen använder sig av kameraövervakning, det är nästan enbart vid riktade insatser under spaning för att dokumentera och avslöja grov brottslighet. Men en ny trend kan skönjas, en som liknar massövervakning av kameror i likhet med FRA:s massövervakning av svenskars elektroniska kommunikation. Kameraövervakningslagen dikterar att det är Länsstyrelserna i landet som beslutar om tillstånd för kameraövervakning, så det är dit polisen måste vända sig för att få rätt att använda permanenta kameror för att övervaka allmän plats. Det har man nu börjat med i Malmö, och man har sedan tidigare haft övervakning av området kring Stureplan. Detta utökades nyligen till att även gälla 10 kameror i Tensta och resten av Järvaområdet. Men enligt kameraövervakningslagen har Datainspektionen rätt att överklaga beslut fattade av Länsstyrelsen, vilket man gjorde i detta fall då övervakningen betraktades som alltför integritetskränkande. Förvaltningsrätten gav Datainspektionen rätt och polisen tvingades ta ned sina kameror. Ett annat fall var lite värre då det visade sig att polisen olagligen övervakade allmänna platser i Örebro. Länsstyrelsen gjorde en tillsynsinspektion och upptäckte då att flera kameror användes på polishuset i Örebro utan att de omfattades av myndighetens övervakningstillstånd. Polismyndigheten åtgärdade bristerna efter inspektionen och inkom med ansökan om utvidgad kameraövervakning.

(Visited 73 times, 1 visits today)